gohub

Choose Your Language

eSIM VOUCHER REDEMPTION

Please input the voucher ID* that you received from Traveloka Booking Email and your email to receive the eSIM within 5 minutes. Please note that, 01 voucher can be exchanged for 01 eSIM only.

If you have any problems redeeming the eSIM, please contact our support at +84866440022 (Zalo/Whatsapp)

  *How to find Voucher ID in your Traveloka booking email?

  The Voucher ID can be found in the right-hand side section of the booking email. The code located above the QR Code. In this example, it would be TVLK2XIAAxxxx

   

  ĐỔI VOUCHER ESIM

  Xin vui lòng nhập mã voucher ID* bạn nhận được từ email Traveloka Booking và email của bạn để nhận ngay eSIM qua email. Lưu ý: 01 mã voucher chỉ có thể đổi cho 01 eSIM.

  Nếu bạn gặp vấn đề gì trong quá trình đổi eSIM, xin liên hệ +84866440022 (Zalo/Whatsapp) để được hỗ trợ nhanh chóng.

   *Cách tìm mã Voucher ID trong email đơn hàng Traveloka:

   Mã Voucher ID sẽ được nằm ở phần bên phải trong email đơn hàng bạn nhận được từ Traveloka, ở vị trí trên mã QR. Trong trường hợp này Voucher ID sẽ là tvlk1Zxxxxx.

   PENUKARAN KUPON eSIM

   Masukkan ID voucher* yang Anda terima dari Email Pemesanan Traveloka dan email Anda untuk menerima eSIM dalam waktu 5 menit. Harap diingat, 1 kupon hanya dapat ditukarkan dengan 1 eSIM. Jika Anda mengalami masalah saat menukarkan eSIM, silakan hubungi kami di +84866440022 (Zalo/Whatsapp).

    *Bagaimana cara menemukan ID Voucher di email pemesanan Traveloka Anda?

    ID Voucher dapat ditemukan di bagian kanan email pemesanan. Kode tersebut terletak di atas Kode QR. Dalam contoh ini, akan menjadi TVLK2XIAAxxxx.

    Zalo
    Messenger
    Phone
    Tin nhắn
    Điện thoại
    Zalo